Dječji vrtić Jakšić: Upis vrtićke i predškolske djece

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Na službenim stranicama Dječjeg vrtića u Jakšiću, objavljen je natječaj za upis djece vrtićke i predškolske dobi.
U cijelosti prenosimo natječaj za upis djece vrtićke dobi dok natječaj za upis predškolske dobi možete vidjeti OVDJE.

Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Jakšić“, Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Jakšić“ u 2022./2023. pedagoškoj godini Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jakšić od dana 26. travnja 2022. godine, KLASA:601-05/22-01/03, URBROJ: 2177-4-1-22-02, Suglasnosti općinskog načelnika od dana 27. travnja 2022. godine, KLASA:024-02-22-01-04, URBROJ:2177-4-02-22-2 i Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Jakšić, Dječji vrtić Jakšić raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

I.
Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Jakšić trajati će od 29. travnja do 13. svibnja 2022. godine.
Ispunjene prijave sa svom traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobnim dolaskom na adresu Dječji vrtić Jakšić, Stjepana Radića 1, 34308 Jakšić najkasnije do 13. svibnja 2022. godine do 12.00 sati.
Prijave za upis se nalaze na mrežnoj stranici Vrtića www.dv-jaksic.hr – Upisi – Prijava za
upis u dječji vrtić.

II.
Prijavu za upis s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta (u daljnjem tekstu: Roditelj).
Roditelj koji prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati Prijavu s potpunom dokumentacijom.
Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

III.
U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31.08. tekuće godine navrši 1 godinu života.
U vrtićne programe može se upisati dijete koje do 31.08. tekuće godine navrši 3 godine života.

IV.
Prednost pri upisu ostvaruje dijete iz obitelji čiji svi članovi imaju prebivalište ili boravište na području Općine Jakšić.
Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ima skrbnika, a nema prebivalište na području Općine Jakšić, ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka ako njegov udomitelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Jakšić.
U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti preostane slobodnih mjesta za upis, u Vrtić se mogu upisati i djeca:

 • koja s jednim roditeljem imaju prebivalište na području Općine Jakšić, te ostvaruju pravo na sufinanciranje,
 • s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju ili ukoliko roditelj sam plaća punu ekonomsku cijenu.
  V.
  Ukoliko se sva djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu u Vrtić ostvariti će se prema kriterijima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju primjenom metode bodovanja:
  Kriterij Broj bodova
  Djeca zaposlenih roditelja 3 boda za svakog zaposlenog roditelja
  Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 3 boda
  Djeca samohranih roditelja 3 boda
  Djeca u udomiteljskim obiteljima 2 boda
  Djeca s teškoćama u razvoju 2 boda
  Djeca iz obitelji s troje ili više djece 1 bod za svako maloljetno dijete u obitelji
  Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod
  Djeca roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata 1 bod

(1) Djeca čiji se jedan ili oba roditelja obrazuju, odnosno ostvaruju status redovitog studenta ili učenika, izjednačavaju se u svojim pravima na ostvarenje prednosti sa zaposlenim roditeljima.
(2) Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
(3) Dijete s teškoćama u razvoju je ono dijete kojemu su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima socijalne skrbi.
VI.
Uz ispunjeni obrazac Prijave za upis djeteta koje se prijavljuje u Vrtić, potrebno je obavezo priložiti:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta koje prijavljuju u Vrtić,
 • kopija osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika i djeteta,

– kopiju knjižice imunizacije ( knjižica cijepljenja).

Radi ostvarenja prednosti pri upisu djeteta roditelji su dužni uz Prijavu za upis djeteta priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu:

 1. Za dijete zaposlenih roditelja i redovite studente / učenike
  – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  – za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu;
  – za redovne studente / učenike potvrda fakulteta / škole o statusu redovitog studenta ili učenik,
  – potvrde ne starije od dana objave natječaja za upis.
 2. Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku izvoda iz matične knjige rođenih ostale malodobne djece u obitelji.
 3. Za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka.
 4. Za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja, te drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.
 5. Za dijete u udomiteljskog obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela.
 6. Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata.
  Ukoliko jedan od roditelja ima rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta i drugih prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ( NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20), obvezan je priložiti navedeno Rješenje. Roditelji koji koriste rodiljni ili roditeljski dopust za dijete, mogu ostvariti pravo upisa djeteta za koji koriste dopust tek nakon isteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta.
  Vrtić zadržava prava u uvid u originalnu dokumentaciju.
  OBJAVA REZULTATA UPISA:
  Na ispunjenoj Prijavi za upis djeteta u dječji vrtić potrebno je navesti e-mail adresu na koju ćete dobiti šifru pod kojom će se voditi prijavljeno dijete na Odluci o rezultatima uvršteno po ostvarenom broju bodova.
  Odluku o rezultatima upisa donosi Upravno vijeće, te će biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića.
  Protiv Odluke o rezultatima roditelj ima pravo na žalbu.
  Žalbe se podnose Upravnom vijeću u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o upisima.

Jakšić, 29. travanj 2022.

KLASA: 601-02/22-01/03
URBROJ: 2177-4-1-22-02

                          RAVNATELJICA: ________________________
                                            Ivona Pečur
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika