Grad Kutjevo zapošljava Višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), sukladno članku 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva, službenik koji obavlja dužnost pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto:

 • Viši stručni suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj – m/ž) na određeno vrijeme (6 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • znanje rada na osobnom računalu
 • organizacijske i komunikacijske vještine
 • 1 godina radnog iskustva

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U pisanoj prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili elektronički zapis iz knjige državljana,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda ili potpisana osobna izjava – ne treba ovjeravati)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (e-zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka prijave na oglas
 • preslika vozačke dozvole B-kategorije

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Grad Kutjevo provest će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Pisane prijave na Oglas, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od ob­jave Oglasa na Internet stranicama HZZ-a, odnosno do 23. svibnja 2024. godine na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: »Oglas za prijam u službu: Viši stručni suradnik za pravne poslove – NE OTVARAJ«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i o tome će biti pisano obaviještena. Na pisanu obavijest osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Sukladno čl. 25. ZSiN-a, rješenje o prijmu u službu dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas. Protiv rješenja o prijmu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku Grada Kutjeva. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

GDPR:

Prijavom na Oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor službenika, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na oglas.

Radi transparentnosti provedbe postupka, rang-lista i rezultati Oglasa objavit će se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Kutjeva. Podatak koji će se objaviti je ime i prezime kandidata.

 Oglas – viši stručni suradnik za pravne poslove

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)