Grad Požega raspisao natječaj za čak dvije čelne osobe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Kako i u samom naslovu stoji, Grad Požega odnosno dvije gradske institucije raspisale su je natječaje za izbore čelnih osoba tih dviju institucija i to za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Požega te direktora Turističke zajednice Grada Požega.
Natječaji su javno dostupni, a uvijete koje kandidate moraju ispuniti, kao i sve druge detalje natječaja možete vidjeti u nastavku:

N A T J E Č A J

za izbor direktora Turističke zajednice Grada Požege,

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme od četiri godine

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17. i 98/19.), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19. i 42/20.) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj: 13/22.) kako slijedi:

da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
da izradi prijedlog svog četverogodišnjeg Programa rada turističke zajednice na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje djelovanja TZ Grada Požege;
da aktivno zna jedan svjetski jezik;
da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položit stručni ispit;
da poznaje rad na osobnom računalu;
da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.
II.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

životopis, vlastoručno potpisan,
preslika osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij); elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
prijedlog četverogodišnjeg Programa rada turističke zajednice izrađenog temeljem strateških dokumenata koji se odnose na područje Turističke zajednice Grada Požege
dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19. i 42/20.),
dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od 30 dana od objave ovog Natječaja.
III.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

V.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koja će nakon provedenog intervjua, Turističkom vijeću podnijeti prijedlog jednog ili više kandidata za direktora Turističke zajednice i to u roku petnaest dana od dana zaključenog Natječaja.

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet dana prije održavanja intervjua.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

VI.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je osam dana od objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i internetskoj stranici Turističke zajednice Grada Požege i tjedniku Kronika Požeško slavonska.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Požege, Turističko vijeće, Trg Sv. Trojstva 11, Požega, s naznakom ” Natječaj za izbor direktora – ne otvarati”.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Požege zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom Natječaju, te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA POŽEGE
PREDSJEDNIK
dr.sc. Željko Glavić

NAPOMENA: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

—————————-

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
na vrijeme od pet (5) godina – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
– hrvatsko državljanstvo

 • završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje
  potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće
  sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene
  dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, broj: 125/11.,
  144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće
  sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su
  propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00.,
  51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
 • položen vozački ispit B kategorije.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)
 • dokaz o položenom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (ovjerena preslika
  uvjerenja ili potvrde)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (original dokumenta ili ovjerena preslika): a) ugovor o radu, rješenje, potvrda poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu iz koje je razvidna vrsta i poslovi koji su se obavljali i vremensko razdoblje u kojem ih je kandidat obavljao i b) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjerena preslika – ne starije od 3 mjeseca)
 • liječničko uvjerenje ili svjedodžbu ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za
  obavljanje vatrogasnih poslova (original ili ovjerena preslika)
 • preslika vozačke dozvole

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. navedenog članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
S osobama prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaj obavit će se intervju o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Podnositelj prijave dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Javna vatrogasna postrojba Grada Požege kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Javni natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Vatrogasne postrojbe (http://www.jvp-pozega.hr/), na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe, na mrežnoj stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Požege, Industrijska ulica kbr. 44, 34000 Požega, uz naznaku: »Javni natječaj za imenovanje Zapovjednika JVP « u zatvorenoj omotnici.
Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Nedavne vijesti

Izbor urednika