Grad Požega zapošljava Višeg stručnog suradnika – voditelja projekta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


O G L A S

I. Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Čitam“ (Ugovor kodni broj: UP.02.1.1.06.006) na radno mjesto Viši stručni suradnik (2) – voditelj projekta „Čitam“ (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci (12) mjeseci za vrijeme provedbe projekta „Čitam“, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. ZSN-a te posebne uvjete:

 • magistar društvenog smjera
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.
  Na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj:74/10. i 125/14.) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke.

III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17. i 98/19.) (u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) (u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) (u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na oglas dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

V. U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.

VI. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:
  a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
  b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o prijmu u službu, rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji tri (3) mjeseca
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda i sl.)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda i sl.)
 • vlastoručno potpisnu izjavu kandidata, da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na oglas.
  Dopunu prijavi na oglas moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.
  Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka za podnošenje prijava.

VII. Na ovaj oglas ravnopravno se mogu javiti kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

VIII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

IX. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

X. Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

XI. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr).
Na oglasnoj ploči Grada Požege i službenoj internetskoj stranici (www.pozega.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

XII. Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas – Viši stručni suradnik (2) – voditelj projekta „Čitam“.

XIII. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

XIV. Nakon što je oglas za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Obavijest o poništenju oglasa dostavlja se svim kandidatima.

XV. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

XVI. Ovaj će se oglas objaviti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Grada Požege i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *