Javna objava upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


I. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Prijave za upis djece podnose od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu e-Građani“( https://vrtici.e-upisi.hr/ ).

II. VRSTE PROGRAMA

 1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu:

 – cjelodnevni 10-satni program u svim objektima Dječjeg vrtića Požega.

2.1. za djecu s posebnim interesima i potrebama

 • cjelodnevni 10-satni program prema koncepciji Marije Montessori 0-3 god.
 • posebni poludnevni program za djecu predškolske dobi s težim

teškoćama u razvoju od navršene treće godine do polaska u školu

U jasličke programe se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života, a mogu se upisati djeca prije navršenih godinu dana, ali pravo pohađanja programa stječu ispunjenjem uvjeta s navršenih dvanaest mjeseci života.

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

U posebne programe za djecu s teškoćama u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

 III. UVJETI UPISA

Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Roditelj/skrbnik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. za dijete:

 • rodni list za dijete koje se upisuje
 • potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta koje se upisuje, ne starija od

mjesec dana od dana podnošenja Prijave

2. za dokaz prebivališta ili boravišta:

 • potvrda ili elektronički zapis prebivališta ili boravišta MUP RH, PU Požeško-slavonske ili preslika osobnih iskaznica djeteta i oba roditelja

3. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata:

 • preslika rješenja o statusu invalida Domovinskog rata

4. za dijete zaposlenog ili zaposlenih roditelja:

 • potvrda o zaposlenju (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) (u daljnjem tekstu: HZMO)

5. za dijete samohranog roditelja:

 • rodni list roditelja
 • smrtni list za preminuloga roditelja
 • potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

6. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

 • rodni list roditelja
 • presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

7. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

 • preslika rješenja ili potvrda nadležne područne jedinice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod za socijalni rad)

8. za dijete iz obitelji s dvoje i više malodobne djece:

 • rodni listovi za svu djecu

9. za dijete korisnika doplatka za djecu ili zajamčene minimalne naknade:

 • preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za dijete za tekuću godinu
 • preslika rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

10. za dijete s teškoćama u razvoju:

 • preslika nalaza i mišljenja Zavoda za socijalnu skrb – nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja i/ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

11. za dijete roditelja s invaliditetom upisanog u Hrvatski registar osoba s

invaliditetom:

 • potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Dječji vrtić zadržava pravo radi utvrđivanja dostavljenih isprava zatražiti od roditelja djeteta dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Ukoliko Dječji vrtić utvrdi ne vjerodostojnost podataka, otkazat će pružanje usluga korisniku.

Napomene:

 • roditelj je dužan u upisnom roku predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom
 • nakon što istekne rok za predaju prijava neće biti moguće predati e-Prijavu
 • E-Prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata
 • Ustanova zadržava pravo od roditelja zatražiti dostavu i uvid u izvornike dokumenata.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Požege, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina.

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Požega (u nastavku teksta: Pravilnik) ostvaruje:

OPIS KRITERIJABODOVI
Djeca roditelja invalida Domovinskog rata35
Djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece1 bod za svako malodobno dijete
Djeca oba zaposlena roditeljan25
Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestimačlanak 18. Pravilnika
Djeca samohranih roditelja – zaposlen30
Djeca samohranih roditelja – nezaposlen15
Djeca iz jednoroditeljskih obitelji – zaposlen25
Djeca iz jednoroditeljskih obitelji – nezaposlen10
Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom15
Djeca iz udomiteljskih obitelj20
Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića (podcentra)5
Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja zajamčene minimalne naknade5

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Privremenoj listi utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

V. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Roditelj koji prijavljuje dijete za upis podnosi e-Prijavu za upis putem aplikacije e-Upisi dostupne na portalu e-Građani koju je razvio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: e-Prijava) s odgovarajućom dokumentacijom.

Temeljem obrađenih prijava za upis djece oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.

 Privremena lista s rezultatima upisa i Konačna lista

 • postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece koje utvrđuje Privremenu listu s rezultatima prijava upisa slijedom provedene Javne objave upisa
 • roditelj ima pravo žalbe Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Požega na Privremenu listu u dijelu koje se odnosi na njegovo dijete u roku od petnaest dana od objave Privremene liste
 • odluku o prigovoru donosi Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Požega u roku od petnaest nakon čega se utvrđuju konačni rezultati upisa, tj. Konačna lista rezultata upisa
 • Privremena lista i Konačna lista objavljuje se po šiframa.

 VI. OBJAVA REZULTATA

Roditelji će biti posebno obaviješteni o terminu objave rezultata Privremene liste na web stranici Dječjeg vrtića Požega.

Konačna lista rezultata upisa bit će objavljena po isteku žalbenog roka.

LINKOVI:

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega

Upute za upis

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)