JAVNI NATJEČAJ: Za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega

 1. Za ravnatelja Gradskog muzeja Požega može, na temelju predloženog četverogodišnjeg
  programa rada, biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
  studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili
  obrazovanju
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i
 • koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od
  kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih
  odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i
  ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće
  sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog
  vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike
  Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim
  zakonom (Narodne novine, broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i
  84/21.).
  Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja udovoljava propisanim uvjetima,
  za ravnatelja se može, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja
  ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje jednu godinu rada u muzeju
  ili najmanje pet godina rada u kulturi i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te
  ispunjava druge uvjete propisane zakonom i statutom.
 1. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće
  dokumente:
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog muzeja Požega
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje u muzejskoj struci
 • dokaz o radu u muzeju od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat
  obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju od najmanje deset godina, koji sadržava
  vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-
  radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 30 dana
  2
  od dana objave ovog natječaja)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja te
  korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog
  javnog natječaja.
 1. Ravnatelja, na prijedlog Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega, imenuje Gradsko vijeće
  Grada Požege na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
 2. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju
  se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
  posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona
  o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj:
  121/17., 98/19. i 84/21.- u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakona o
  zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94.,
  76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj
  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i
  32/20.- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima
  nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. – u nastavku teksta: Ustavni
  zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate
  samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o
  hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih
  uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim
  braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https:// branitelji.gov.hr/
  zapošljavanje – 843/843.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona
  o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih
  uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22.
  Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan
  dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 3. Pisane prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15
  dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici, putem pošte ili
  osobno, na adresu: Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 1, 34000 Požega, s naznakom: „za Upravno
  vijeće Gradskog muzeja Požega – natječaj za ravnatelja“.
  Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
 4. Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
  (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).
  Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se
  neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 5. Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu
  Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj: 107/07. i
  118/12.) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz ovoga javnog natječaja.
 6. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno
  Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18.) i Uredbe (EU)
  2016/679.
 7. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka
  za podnošenje prijava.
 8. Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.
  3
 9. Ovaj će se javni natječaj objaviti u Narodnim novinama (https://narodne-novine.nn.hr/), na
  mrežnim stranicama Gradskog muzeja Požega (https://www.gmp.hr/info/natjecaji) te na mrežnim
  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada. hzz.hr/ Posloprimac_Radna Mjesta.
  aspx).
  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
  Marijana Matijević Pejić, mag.hist. et arch. v.r.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *