JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

1. PREDMET NATJEČAJA: zakup poslovnog prostora označenog kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

Poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja sastoji se od:

I. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1,  ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

II. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28  m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

III. POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2, potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

Poslovni prostor daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac. Međuvlasničkim ugovorom određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ovom natječaju. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

2.  NAMJENA: ugostiteljsko-turistička djelatnost

3. PRAVO SUDJELOVANJA: pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti

4.  POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz točke 1. ovog  natječaja određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 199,08 eura mjesečno,

– za drugu godinu zakupa 265,45 eura mjesečno,

– za treću godinu zakupa 530,89 eura mjesečno,

– od četvrte godine do isteka zakupa 663,61 eura mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, telefon i sl.) kao i druge pristojbe, doprinose i naknade koji terete  predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

5.  TRAJANJE ZAKUPA: deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

6.  MINIMALNI UVJETI ZAKUPA:

 • započeti s obavljanjem ugostiteljsko-turističke djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora.

7.  POČETAK PLAĆANJA ZAKUPNINE I DOSPIJEĆE:

 • Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana predaje poslovnog prostora, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik,
 • Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

8.  ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA: Ponude za prijavu na natječaj dostavljaju se do 1. ožujka 2023. g.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora (hotel Pakrac)“

9.  VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA: Otvaranje ponuda održat će se 6. ožujka 2023. godine s početkom u 12:00 sati, u Maloj vijećnici zgrade uprave Grada Pakraca (soba 117), Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

 10. IZNOS JAMČEVINE, NAČIN PLAĆANJA I POVRAT: Jamčevina se određuje u iznosu od 663,61 eura (šestošezdesettrieuraišezdesetjedancent) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

11. OBVEZAN SADRŽAJ PONUDE ZA NATJEČAJ:

            Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno točki 1. ovog natječaja
 • namjenu prostora sukladno točki 2. ovog natječaja,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa određenog u točki 4. ovog natječaja.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom

      strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • izvadak iz sudskog registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

Obrtnik:

 • izvadak iz obrtnog registra,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) – ako se na njih poziva,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

12. POSEBNE NAPOMENE:

 • ponuditelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema državnom proračunu te prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
 • Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika,
 • Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. ovog natječaja, dostaviti Zakupodavcu 2 (dvije) bjanko zadužnice, od koje svaka pokriva iznos od 1.327,23 eura (tisućutristodvadesetsedameuraidvadesetricenta), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova,
 • investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja, a koja povećavaju njegovu vrijednost, mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine,
 • investicijsko ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Grada Pakraca putem troškovnika izrađenog po ovlaštenoj osobi, a kojeg pribavlja Zakupnik,
 • nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu,
 • u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa,
 • Zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca,
 • Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku,
 • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine,
 • najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,
 • troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava,
 • ako sudjeluju u natječaju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome, a udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
 • na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 162/21, 114/22, 156/22),
 • nepotpune i nepravodobne ponude se neće razmatrati,
 • Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.

                                                                                                                        GRADONAČELNICA

Anamarija Blažević, struč. spec.oec.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *