ODLUKE BISKUPIJSKOG DANA prigodom 25. obljetnice Požeške biskupije

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp


Na temelju ishoda sinodskog savjetovanja i iskustva djelovanja pojedinih pastoralnih
biskupijskih i župnih tijela tijekom minulih 25 godina, a nakon zborovanja svih onih koji u
Požeškoj biskupiji vrše određene službe i poslanje, na Biskupijskom danu u Požegi, 24. rujna
2022. na euharistijskom slavlju, prihvatili smo, potvrdili i proglasili Odluke za naša daljnja
biskupijska i župna pastoralna nastojanja. (…) Pozivam da ih svećenici s članovima župnoga
pastoralnog vijeća, a u suradnji s Pastoralnim centrom u Požegi, nastoje odjelotvoriti u svakoj
našoj župi, ovisno o okolnostima u kojima se ona nalazi.“

(Msgr. Antun Škvorčević, euharistijsko slavlje na Biskupijskom danu)

Svećenici (Vlč. Ivica Bošnjak, biskupski delegat za đakone i trajnu formaciju mladih
svećenika)

1.Zahvalni za dar Kristova poziva u njegovoj Crkvi želimo svakodnevno moliti i
nastojati oko vjernosti svećeničkoj službi i poslanju koje smo primili te velikim žarom
i radošću promicati zajedništvo s dijecezanskim biskupom i svećenicima, otklanjajući
napast da jedni druge sudimo i osuđujemo te jedni o drugima negativno govorimo,
usmjeravajući sve svoje snage u revno i jedinstveno provođenje pastoralnih programa
naše mjesne Crkve. Zauzimat ćemo se za kvalitetne i korisne duhovno-rekreativne
svećeničke susrete koji jačaju naše zajedništvo i svijest crkvenosti. Zauzetije ćemo
nastojati oko pastorala djece i mladih, napose duhovnih zvanja, širiti u našim
sredinama optimizam i pozitivan stav, svjedočeći stanje duha kojem je Bog u središtu
življenja i djelovanja.

Vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri (Vlč. Marijan Pavelić, predstojnik Katehetskog
ureda)

2.Tragajući za uvijek novim načinima i metodama evangelizacije djece i mladih, a
svjesni da „u katehetskoj praksi niti najnaprednije pedagoške tehnike niti kateheta
obdaren najprivlačnijom ljudskom osobnošću nikada ne mogu zamijeniti tiho i
diskretno djelovanje Duha Svetoga koji je doista protagonist svekolikoga crkvenog
poslanja“ (Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu), kao vjeroučitelji i
odgojiteljice u vjeri zauzimat ćemo se i nadalje za kvalitetno i stručno izvođenje
katoličkog vjeronauka u školi i vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama. Koristit
ćemo sva prikladna sredstva za naše duhovno i stručno usavršavanje te u suradnji s
Pastoralnim centrom izrađivati planove i programe župne kateheze za sve dobne
skupine djece i mladih, napose u pripravi za svete sakramente, te ih u suradnji sa
svećenicima provoditi.

Osobe posvećenog života (Fra Tonio Vučemilović, povjerenik)

3.Različite karizme i apostolsko djelovanje osoba posvećenog života na području
Požeške biskupije dar su Duha Svetoga za izgradnju Crkve. U nastojanju oko
promicanja međusobne povezanosti, djelovanja i duhovnog rasta u požeškoj mjesnoj

Crkvi – kako to predviđaju crkveni dokumenti – nastavit ćemo s dosadašnjim
redovitim programima duhovne formacije redovnika i redovnica, napose prigodom
Dana posvećenog života te u jakim vremenima – došašću i korizmi. Trudit ćemo se
oko još snažnije ugradnje redovničke karizme u konkretne biskupijske pastoralne
programe, napose po djelovanju svećenika redovnika, sudjelujući na susretima trajne
svećeničke formacije. Tražit ćemo mogućnosti da se redovnici međusobno bolje
povežu u nastojanjima oko pastorala duhovnih zvanja.

Caritas Požeške biskupije (Vlč. Mario Večerić, ravnatelj Biskupijskog Caritasa)

4.Osluškujući Isusov evanđeoski poticaj „što god učiniste jednomu od ove moje
najmanje braće, meni učiniste“ (Mt 25,45), od samih početaka Požeška biskupija
promicala je djelotvornu kršćansku ljubav s posebnom pažnjom prema
najpotrebitijima. Da unaprijedimo djelovanje i suradnju biskupijskog i župnih
Caritasa, zauzimat ćemo se za bolju strukturiranost rada biskupijskog Caritasa, koja će
u provođenju pojedinih projekata i programa pomoći boljoj uključenosti voditelja
Odbora za karitativnu djelatnost župnih pastoralnih vijeća. S tim ciljem organizirat
ćemo i nadalje arhiđakonatske susrete župnih pastoralnih vijeća kako bismo osnažili
volontersko djelovanje, napose uključivanje djece i mladih te kandidata za prvu pričest
i potvrdu u karitativne projekte. Širit ćemo svijest o važnosti Caritasove riznice
dobrote te drugih Caritasovih sastavnica, među kojima je i Zaklada za pomoć
učenicima i studentima.

Odgojno-obrazovni centar Požeške biskupije (Preč. Ivica Žuljević, upravitelj
Centra)

5.Želeći snažnije promaknuti evanđeoske vrijednosti među djecom i mladima te biti
suradnička pomoć roditeljima u odgoju i obrazovanju njihove djece, nastojat ćemo
tragati za novim putovima izgradnje njihova katoličkog identiteta, napose vodeći brigu
oko stručne i duhovne formacije djelatnika katoličkih škola. U tom pogledu, pored
programa pojedinih škola, oblikovat ćemo formacijske programe za djelatnike,
učenike i njihove roditelje u Pastoralnom centru katoličkih škola u Đulovcu. Svjesni
nezamjenjiva značenja suradnje naših škola i roditelja učenika koji ih pohađaju,
posvetit ćemo joj još veću pozornost u svim odgojno-obrazovnim ustanovama naše
Biskupije, među kojima je i požeški Kolegij sa svećeničkim aspirantima.

Pastoralni centar Požeške biskupije (Vlč. Robert Kupčak, upravitelj Centra)

6.Koordinirajući pastoralnu djelatnost Požeške biskupije, nastojat ćemo oko jačanja
sinodalnog i supsidijarnog načina djelovanja pojedine sastavnice Pastoralnog centra,
napose pastoralnih povjerenstava. Trudit ćemo se trajno biti na pomoć župnicima,
educirajući vjernike laike za suradnike u pojedinim područjima života župne
zajednice, među kojima je i župna kateheza djece i mladih, osobito u pripravi za
sakramente prve pričesti i potvrde, imajući na umu da one trebaju biti tako oblikovane
da djecu i mlade uvode u život po vjeri te u Crkvi pronađu svoje trajno mjesto.

Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji (Prof. Ana Matković, povjerenica)

7.Na temelju Božjeg nauma o čovjeku i braku nastojat ćemo i nadalje različitim
putovima pružati doprinos u izgradnji braka i obitelji u našoj Biskupiji kao temeljnim
stvarnostima ljudskog postojanja: tečajevima priprave za brak, pastoralom obitelji s
brojnom djecom, Centrom Pro vita et familia, hodočašćima obitelji u Voćin,
materijalnim pomaganjem obitelji slabijega imovnog stanja. Pored toga, zauzimat
ćemo se posebno da se u svakoj župi ostvari preporuka biskupa Antuna te se osnuju
obiteljske zajednice za čije će djelovanje Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji
izraditi jednogodišnji plan i program. Nastojat ćemo da se na temelju dosadašnjeg
iskustva voditelja i sudionika tečaja priprave za brak i poticaja Apostolske pobudnice
Amoris laetitia doradi program priprave za brak s naglaskom na daljnju pripravu sa
svojevrsnom inicijacijom u vjeru te da se na razini župa ili dekanata organiziraju
susreti za mlade bračne parove nakon njihova vjenčanja i pruži im se potpora, napose
kad se pojave problemi u braku i obitelji. Potrebnu pozornost obratit ćemo pastoralu
hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, napose onih koje još uvijek nose rane
Domovinskog rata. Poradit ćemo i na tome da u svakoj župi zauzetošću članova
župnoga pastoralnog vijeća zaživi evanđeoski odnos prema rastavljenima i prema
ponovno oženjenima.

Povjerenstvo za pastoral mladih (Prof. Patricija Brdar, članica Povjerenstva)

8.Svjesni da su djeca i mladi budućnost Crkve i naroda, a na temelju pozitivnih iskustava
djelovanja pastorala mladih, dosadašnje biskupijske programe za djecu i mlade kao što
su hodočašća srednjoškolaca u Voćin, projekt župnih animatora, križni put mladih i
katolička malonogometna liga obogatit ćemo dodatnim sadržajima te poticati njihovu
jaču promociju na župnoj razini. U svakom dekanatu izabrat ćemo svećenike
„dekanatske koordinatore“ čija bi svrha bila omogućiti bolje uključivanje svećenika i
mladih u biskupijske programe za njih, organiziranje programa namijenjenih mladima
na razini dekanata (radionice, kateheze, klanjanja) napose, u suradnji s Povjerenstvom
za pastoral duhovnih zvanja, onih programa koji imaju za cilj približiti im bogatstvo
duhovnog poziva.

Povjerenstvo za pastoral duhovnih zvanja (Vlč. Tomislav Dokoza, povjerenik)

9.Nastojeći vršiti Isusov nalog: „Molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu
svoju“ (Mt 9,38), svjesni da je promicanje duhovnih zvanja jedna od veoma važnih
zadaća naše mjesne Crkve, zauzimat ćemo se da se u svakoj župi naše Biskupije
osnuje Djelo za duhovna zvanja koje je još u počecima Biskupije potaknuo biskup
Antun – kako bi povezivalo sve one koji žele moliti, žrtvovati i djelovati na tu nakanu.
Osim toga, da se u svim dekanatima odrede svećenici koji bi, uz suradnju i pomoć
Povjerenstva za pastoral duhovnih zvanja, promicali njegove programe i organizirali
dekanatske susrete ministranata i članova Djela za duhovna zvanja. Nastojat ćemo da
se u više termina organiziraju susreti ministranata u Velikoj kao i srednjoškolaca i
drugih mladića koji razmišljaju o duhovnom zvanju te osnovnoškolaca koji bi željeli
svoje školovanje i sazrijevanje nastaviti u Kolegiju Požeške biskupije, a u suradnji sa
svećenicima i vjeroučiteljima te Pastoralnim centrom da se izradi godišnji plan susreta
i rada s ministrantima u župi.

Povjerenstvo za liturgijski pastoral (Vlč. Robert Kupčak, povjerenik)

10.U svijesti da je sveta liturgija „vrhunac prema kojem teži djelatnost Crkve i ujedno
izvor iz kojeg proistječe sva njezina snaga“ (SC 10) u našoj smo joj Biskupiji na razne
načine i različitim projektima posvećivali osobitu pozornost. Nastavit ćemo trajno
promicati liturgijske službe vjernika laika u našim župama – napose čitače, ministrante
i pjevače – već provjerenim edukacijskim susretima na razini arhiđakonata. Zauzimat
ćemo se da se u svim župama s još većim marom organiziraju susreti biblijskih
zajednica po modelu Lectio divina, služeći se građom s web-stranice Požeške
biskupije, pri čemu posebnu ulogu imaju lektori i vjeroučitelji te da se članovi Odbora
za liturgijski i molitveni život župnih pastoralnih vijeća upute u način priprave župnih
bogoslužnih i molitvenih slavlja kao i brigu za urednost crkvenog ruha, liturgijskog
posuđa, knjiga i prostora.

Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog (Vlč. Dragan Hrgić, povjerenik)

11.U duhu Isusove velikosvećeničke molitve „Da svi budu jedno“ (Iv 17,11) i Drugoga
vatikanskog sabora nastojat ćemo i nadalje raznim ekumenskim i međureligijskim
susretima oko promicanja jedinstva kršćana i dijaloga s religijama te napose na Dan
obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika čistiti srca i pameti od podjela i
međusobnih nerazumijevanja. Na temelju novog dokumenta Hrvatske biskupske
konferencije „Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko djelovanje“ nastojat ćemo
spomenutim molitvenim i drugim susretima, kao i programima školskog vjeronauka i
župne kateheze djece i mladih, širiti kulturu dijaloga s drugim kršćanskim
zajednicama i pripadnicima drugih religija, u čemu trebaju prednjačiti svećenici,
redovnici i redovnice te vjeroučitelji.

Povjerenstvo za bolnički pastoral (Fra Kristijan Sinković, povjerenik)

12.Vodeći brigu da vjernici pogođeni bolešću budu po služenju Crkve ojačani snagom
Evanđelja i sakramentalnim sredstvima spasenja, dušobrižnici u pojedinoj bolnici
međusobno će se povezivati te formativnim susretima unaprjeđivati duhovnu skrb za
bolesnike, njihove obitelji i djelatnike bolnica. Pored toga, zauzimat ćemo se da se u
svakoj bolničkoj ustanovi jasno naznači prisutnost dušobrižnika u određeno vrijeme i
njegova raspoloživost u služenju bolesnicima te da kratkim informativnim letcima
zainteresirani budu upoznati s osnovnim značenjima dušobrižničkog služenja i
sakramentalne skrbi za bolesne.

Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom (Prof. Katarina Paulić, povjerenica)

13.Nastojeći od svojih početaka, u okviru djelovanja biskupijskog i župnih Caritasa,
posvećivati brigu najranjivijim članovima Crkve i društva – među kojima su i osobe s
invaliditetom – tragali smo za načinima primjerene i sustavnije pastoralne brige za
njih radi koje je i osnovano Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom. Zauzimat
ćemo se da se u svakoj župi, osobito na razini dekanata, povede sustavnija briga s
obzirom na pristup osobama s invaliditetom kao i osobama s teškoćama u razvoju s
ciljem njihova uključivanja u život župne zajednice, mjesne Crkve i društva. Također,
da se potiče i razvija suradnja s udrugama osoba s invaliditetom te im se ponudi
duhovna skrb (molitveni susreti, slavlje sakramenata…), a osobito pak da se uz pomoć
vjeroučitelja i župnih kateheta individualizira pripravu za sakramente djeci i mladima
s teškoćama i invaliditetom.

Povjerenstvo za medije (Vlč. Marijan Pavelić, povjerenik)

14.Suvremena sredstva komunikacije sa svojom prodornošću i mogućnošću da dopru do
svakog stanovnika zemlje imaju značajnu ulogu u „preslavnom djelu evangelizacije“
koje je započelo uspostavom naše Biskupije. Želimo i dalje tražiti mogućnosti
kvalitetnijeg korištenja javnih medija za postignuće spomenutog cilja koji je povjeren
Isusovoj Crkvi te ćemo se zauzimati za stvaranje raznih digitalnih sadržaja u
tekstualnom, zvučnom i filmskom obliku i njihovo dijeljenje na društvenim mrežama,
s posebnim naglaskom na suradnike – dopisnike kako bi se omogućilo praćenje
važnijih događanja i na župnim razinama. Osim toga, zauzimat ćemo se da se
intenzivira suradnja s nacionalnim i lokalnim televizijskim kućama te da se mediji
koriste za promicanje duhovnih zvanja i drugih područja evangelizacijskog djelovanja
Požeške biskupije.

Povjerenstvo za pastoral Roma (Vlč. Patrik Alatić, povjerenik)

15.S nakanom da svakog čovjeka prihvati s dužnim poštovanjem i osjećajem za njegovu
posebnost, Požeška biskupija na osobit način pristupa manjinama kao što su Romi.
Nastojat ćemo i nadalje spomenutoj skupini ljudi i obitelji pristupati individualno:
razvijati katehetske i pastoralne metode koje uvažavaju njihove posebnosti te pratiti
stanje pojedinih obitelji, napose djece i mladih. Poradit ćemo na njihovoj stupnjevitoj
župnoj katehezi, napose u pripravi za sakramente, potičući ih na slavlje nedjeljne
euharistije te tragati za načinima integracije Roma u župnu zajednicu, osobito u
skupinama djece i mladih.

„Zahvaljujem vam za prijedlog zajedničkog nastojanja oko cjelovitog pastorala u
Požeškoj biskupiji tijekom započete pastoralne godine. Neka zalaganje i požrtvovnost
povjerenstava i drugih pastoralnih tijela potakne vjernike u župama naše Biskupije, napose
članove župnih pastoralnih vijeća, da u svijesti svoga krsnog poslanja suradnički na sinodalan
način vjerno ostvaruju navedene Odluke te se i na taj način novom snagom nastavi ‘preslavno
djelo evangelizacije’, kako je želio sv. Ivan Pavao II. kad je osnovao Požešku biskupiju.“

(Msgr. Antun Škvorčević, euharistijsko slavlje na Biskupijskom danu)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *